Dharma Library 唱 誦
Chanting
Xướng Tụng

DaBeiJou
DharaniSutra
1988 年 馬 來 西 亞 弘 法
1988 Dharma Trip in Malaysia
1998 Niên Mã Lai Tây Á Hoằng Pháp

1989 年 美 加 地 區 開 示
1989 USA Instructional Talks
1989 Niên Mỹ Gia Địa Khu Khai Thị

禪
Chan
Thiền

1990 年 華 盛 頓 大 學 演 講
Dharma Talk in 1990 at the Washington University
1990 Niên Hoa Thịnh Đốn Đại Học Diễn Giảng

正 法 的 震 撼
Lighting Strikes of Proper Dharma
Chánh Pháp Đích Chấn Hám

佛 根 地 戶 外 念 佛 開 示
Pure Land talks at Buddha Root Farm
hật Căn Địa hộ ngoại niệm Phật khai thị

觀 音 菩 薩 的 智 慧 鑰 匙
Quán Âm Bồ Tát Đích Trí Tuệ Dược Thi

念 佛 法 門 到 彼 岸
Recite Buddha's Name is a Paramita Dharma Door
Niệm Phật Pháp Môn Đáo Bỉ Ngạn

高 僧 傳
Records of High Sanghans
Cao Tăng Truyện

佛 陀 十 大 弟 子 傳
Records of the Buddha's Ten Great Disciples
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Truyện

救 世 界 教 育 的 靈 丹
Save the World, Education is the Magic Medicine
Cứu Thế Giới Giáo Dục Đích Linh Đan

佛 七 精 華 錄
Seven days Buddha Name Recitation
Phật Thất Tinh Hoa Lục

禪 七 精 華 錄
Seven days Chan Session
Thiền Thất Tinh Hoa Lục

正 法 的 代 俵
Sure Sign of Proper Dharma
Chánh Pháp Đích Đại Biểu

開 示 錄 一
Talks on Dharma, Vol. 1
Khai Thị Lục Nhất

開 示 錄 二
Talks on Dharma, Vol. 2
Khai Thị Lục Nhị

開 示 錄 四
Talks on Dharma, Vol. 4
Khai Thị Lục Tứ

開 示 錄 五
Talks on Dharma, Vol. 5
Khai Thị Lục Ngũ

楞 嚴 咒 开 示
Talks on Surangama Mantra
Lăng Nghiêm Chú Khai Thị

法 雨 心 燈 照 古 今
The Dharma Rain and Lamp of the Mind Illuminates the Past and Present
Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

法 界 唯 心
The Dharma Realm is mind only
Pháp Giới Duy Tâm

皈 依 的 真 義
True Meaning of Taking Refuge
Quy Y Đích Chân Nghĩa

宣 化 上 人 開 示
Venerable Master Hsuan Hua Talks on Dharma
Tuyên Hóa Thượng Nhân Khai Thị

Karmic Creditors (Chinese with English Translation)
Misc
藥 性 賦 - Dược Tánh Phú
勸 發 菩 提 心 文 淺 釋 1979
An Exhortation of Resolve Upon Bodhi 1979
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Thiển Thích 1979

勸 發 菩 提 心 文 淺 釋 1985
An Exhortation of Resolve Upon Bodhi 1985
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Thiển Thích 1985

大 乘 百 法 明 門 論 淺 釋
Sastra on the Door to Understanding the Hundred Dharmas
Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Thiển Thích

永 嘉 大 師 證 道 歌 淺 釋
Song of Enlightenment
Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Thiển Thích

十 法 界 不 離 一 念 心
The Ten Dharma Realms Are Not Beyond A Single Thought
Thập Pháp Giới Bất Ly Nhất Niệm Tâm

地 藏 菩 薩 本 願 經 淺 釋
Sutra of the Past Vows of Earth Store Bodhisattva
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Thiển Thích

佛 遺 教 經 淺 釋
Sutra on the Buddha's Bequeathed Teaching
Phật Di Giáo Kinh Thiển Thích

佛 說 阿 彌 陀 經 淺 釋
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Thiển Thích
The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

大 方 廣 佛 華 嚴 經 淺 釋
The Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Thiển Thích

華 嚴 經 普 賢 行 願 品 淺 釋 1969
The Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra
Conduct and Vows of Universal Worthy Chapter 1969
Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Thiển Thích 1969

大 方 廣 佛 華 嚴 經 疏 淺 釋
The Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra Prologue
ĐạiPhương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Thiển Thích

華 嚴 經 淨 行 品 淺 釋 1974
The Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra - Pure Conduct Chapter 1974
Hoa Nghiêm Kinh Tịnh Hạnh Phẩm Thiển Thích 1974

大 方 廣 佛 華 嚴 經 淨 行 品 淺 釋 1981
The Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra - Pure Conduct Chapter 1981
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tịnh Hạnh Phẩm Thiển Thích 1981

大 方 廣 佛 華 嚴 經 疏 序 淺 釋
The Flower Adornment (Avatamsaka) Sutra Verse Preface
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ Tự Thiển Thích

般 若 波 羅 蜜 多 心 經 非 臺 頌 解
The Heart of Prajna Paramita Sutra
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải

六 祖 法 寶 壇 經 淺 釋
The Sixth Patriarch's Dharma Jewel Platform Sutra
Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh Thiển Thích

大 佛 頂 首 楞 嚴 經 淺 釋
The Surangama Sutra

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Thiển Thích

楞 嚴 經 四 種 清 淨 明 誨 淺 釋
The Surangama Sutra - Four Clear and Unalterable Instructions on Purity

Lăng Nghiêm Kinh Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối Thiển Thích

楞 嚴 經 大 勢 至 菩 薩 念 佛 圓 通 章 淺 釋
The Surangama Sutra - Great Strength Bodhisattva's Perfect Penetration

Lăng Nghiêm Kinh Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Thiển Thích

佛 說 四 十 二 章 經 淺 釋
The Sutra in Forty-two Sections Spoken by the Buddha

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh Thiển Thích

金 剛 般 若 波 羅 蜜 經 淺 釋
The Vajra Prajna Paramita Sutra

Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Thiển Thích

妙 法 蓮 華 經 淺 釋

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thiển Thích
The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

妙 法 蓮 華 經 安 樂 行 品 淺 釋
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh An Lạc Hạnh Phẩm Thiển Thích
The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra - Happily-Dwelling Conduct Chapter

妙 法 蓮 華 經 普 門 品 淺 釋
The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra - Universal Door Chapter
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm Thiển Thích