妙法蓮華經

觀世音菩薩普門品第二十五

Mio Fǎ Lin Hu Jīng

Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn

 The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

The Universal Door Of Guanshiyin Bodhisattva

Diệu Php Lin Hoa Kinh 

Qun Thế m Bồ Tt  Phổ Mn Phẩm

 

Listen/Download  Mp3 (26.7 Mb)

For viewing/listening on mobil devices (iPhone/iPad/iPod/Android ... please download Puffin browser http://www.puffinbrowser.com

妙法蓮華經

觀世音菩薩普門品

Mio Fǎ Lin Hu Jīng

 Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn

 The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

The Universal Door Of Guanshiyin Bodhisattva

Diệu Php Lin Hoa Kinh 

Qun Thế m Bồ Tt  Phổ Mn Phẩm

 

香讚

爐香乍爇.

法界蒙薰.

諸佛海會悉遙聞,

隨處結祥雲,

誠意方殷.

諸佛現全身

南無香雲蓋 菩薩摩訶薩

 

Xiang Zn

L xiang zh r.

F ji mng xun

Zhu f hi hi xi yo wn

Si ch ji xing yn

Chng y fang yin

Zhu f xin qun shen

N m xiang yn gi p s m he s (3x)

 

Incense Praise

Incense in the censer now is burning,
All the Dharma Realm receives the fragrance.
From afar the sea-vast host of Buddhas,
All inhale its sweetness.
In every place auspicious clouds appearing
Our sincere intentions thus fulfilling
As all Buddhas show their perfect bodies
Namo Incense Cloud Canopy Bodhisattva, Mahasattva (3x)

 

Hương Tn

Lư hương sạ nhiệt.

Php giới mng hun

Chư Phật Hải Hội tất diu văn

Tuỳ xứ kiết tường vn

Thnh phương n

Chư Phật hiện ton thn

Nam M Hương Vn Ci Bồ tt Ma ha tt (3x)

 

  南無本師釋迦牟尼佛

Nn Mo Běn S Sh Jiā Mu N F

Namo Fundamental Teacher Shakyamuni Buddha

Nam M Bổn Sư Thch Ca Mu Ni Phật (3x)

 

開經偈

無上甚深微妙法 

百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 

願解如來真實義

kāi jīng j

w shng shn shēn wēi mio fǎ

bǎi qiān wn ji nn zāo y

wǒ jīn jin wn d shu ch 

yun jiě r li zhēn sh yi

 

Verse for Opening the Sutra

The unsurpassed, supreme, profound, wonderful Dharma

Is hard to encounter in a million eons;

I now see and hear it, receive and uphold it,

And vow to fathom the Tathagata's true and actual meaning .

Khai Kinh Kệ

V Thượng thậm thm vi diệu Php

B thin vạn kiếp nan tao ngộ

Ng kim kiến văn đc thọ tr

Nguyện giải Như Lai chn thật nghĩa.

妙法蓮華經

觀世音菩薩普門品第二十五

Mio Fǎ Lin Hu Jīng

Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn

 he Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

The Universal Door Of Guanshiyin Bodhisattva

Diệu Php Lin Hoa Kinh 

Qun Thế m Bồ Tt  Phổ Mn Phẩm

 

 

爾時,無盡意菩薩即從座起,偏袒右肩,合掌向佛,而作是言:世尊!觀世音菩薩以何因緣,名觀世音? 

Er sh W Jn Y P S j cng zu q piān tǎn yu jiān h zhǎng xing F r zuō sh yn Sh Zūn Guān Sh Yīn P S yǐ h yīn yun mng Guān Sh Yīn

 

At that time, Inexhaustible Intention Bodhisattva rose from his seat, uncovered his right shoulder, placed his palms together, and facing the Buddha, said, World Honored One, for what reason is the Bodhisattva Guanshiyin called Guanshiyin?

 

Nhĩ thời V Tận Bồ Tt tức tng tọa khởi thin đản hữu kin hợp chưởng hướng Phật nhi tc thị ngn Thế tn Qun Thế m Bồ Tt dĩ h nhn duyn danh Qun Thế m

 

 

佛告無盡意菩薩:善男子!若有無量百千萬億眾生,受諸苦惱,聞是觀世音菩薩,一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。 

F go W Jn Y P S "Shn nn zǐ Ro yǒu w ling bǎi qiān wn y zhng shēng shu zhu ku nǎo wn sh Guān Sh Yīn P S yī xīn chēng mng Guān Sh Yīn P S j sh guān q yīn shng jiē d jiě tuō

 

The Buddha told Inexhaustible Intention Bodhisattva, Good man, if any of the limitless hundreds of thousands of myriads of kotis of living beings who are undergoing all kinds of sufferings hear of Guanshiyin Bodhisattva and recite his name single-mindedly, Guanshiyin Bodhisattva will immediately hear their voices and rescue them.

 

Phật co V Tận Bồ T Thiện nam tử Nhược hữu v lượng b thin vạn ức chng sanh thọ chư khổ no văn thị Qun Thế m Bồ Tt nhất tm xưng danh Qun Thế m Bồ Tt  tức thời qun k m thanh giai đắc giải thot

 

 

若有持是觀世音菩薩名者,設入大火,火不能燒,由是菩薩威神力故。 

"Ro yǒu ch sh Guān Sh Yīn P S mng zhě sh r d huǒ huǒ b nng shāo yu sh P S wēi shn l g

 

If a person who upholds the name of Guanshiyin Bodhisattva enters a great fire, the fire will not burn him, all because of this Bodhisattvas awesome spiritual power.

 

Nhược hữu tr thị Qun Thế m Bồ Tt danh giả thiết nhập đại hỏa hỏa bất năng thiu do thị Bồ Tt uy thần lực cố  

 

 

若為大水所漂,稱其名號,即得淺處。 

"Ro wi d shuǐ suo piāo chēng q mng ho j d qiăn ch

 

If a person being tossed about in the great sea calls out the Bodhisattvas name, he will find a shallow place.
 

Nhược vi đại thủy sở phiu xưng kỳ danh hiệu tức đắc thiển xứ  

 

 

若有百千萬億眾生,為求金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶,入於大海,假使黑風吹其船舫,飄墮羅剎鬼國,其中若有乃至一人,稱觀世音菩薩名者,是諸人等,皆得解脫羅剎之難,以是因緣,名觀世音。 

"Ro yǒu bǎi qiān wn y zhng shēng wi qi jīn yn li l chē q mǎ nǎo shan h hǔ p zhēn zhū děng bǎo r y d hǎi jiǎ shǐ hei fēng chuī q chun fǎng piāo du Lu Ch Guǐ gu q zhōng ro yǒu nǎi zh yī rn chēng Guān Sh Yīn P S mng zhě sh zhu rn děng jiē d jiě tuō Lu Ch zhī nn yǐ sh yīn yun mng Guān Sh Yīn

 

If the hundreds of thousands of myriads of kotis of beings who seek gold, silver, lapis lazuli, mother-of-pearl, carnelian, coral, amber, pearls, and so forth, enter the great sea, an evil wind may toss their boats into the territory of the rakshasa ghosts. But if among them there is even one person who calls out the name of Guanshiyin Bodhisattva, they will all be saved from the difficulty of the rakshasas. For this reason, he is called Guanshiyin.
 

Nhược hữu b thin vạn ức chng sanh vị cầu kim ngn lưu li xa cừ m no san h hổ phch trn chu đẳng bảo nhập ư đại hải giả sử hắc phong xuy k thuyền phưởng phiu đọa La St Quỷ quốc k trung nhược hữu ni ch nhất nhn xưng Qun Thế m Bồ Tt danh giả thị chư nhn đẳng giai đắc giải thot La St chi nạn dĩ thị nhn duyn danh Qun Thế m. 

 

 

若復有人,臨當被害,稱觀世音菩薩名者,彼所執刀杖,尋段段壞,而得解脫。 

"Ro f yǒu rn ln dāng bi hi chēng Guān Sh Yīn P S mng zhě bǐ suo ch dāo zhng xn dun dun hui r d jiě tuō

 

Further, if a person who is about to be harmed calls out the name of Guanshiyin Bodhisattva, the knives and staves of the attackers will break into pieces and he will be saved.
 

"Nhược phục hữu nhn lm đương bị hại xưng Qun Thế m Bồ Tt danh giả bỉ sở chấp đao trượng tầm đoạn đoạn hoại nhi đắc giải thot

 

 

若三千大千國土,滿中夜叉羅剎,欲來惱人,聞其稱觀世音菩薩名者,是諸惡鬼尚不能以惡眼視之,況復加害。 

"Ro sān qiān d qiān gu d mǎn zhōng Y Cha Lu Ch y li nǎo rn wn q chēng Guān Sh Yīn P S mng zhě sh zhu guǐ shng b nng yǐ yǎn sh zhī kung f jiā hi

 

If yakshas and rakshasas enough to fill the three thousand great thousand world system come to torment a person, if they hear him call out the name of Guanshiyin Bodhisattva, all those evil ghosts will not even be able to stare at that person with their evil eyes, how much the less harm him.
 

Nhược tam thin đại thin quốc độ mn trung Dạ Xoa La St dục lai no nhn văn kỳ xưng Qun Thế m Bồ Tt danh giả thị chư c quỷ thượng bất năng dĩ c nhn thị chi huống phục gia hại

 

 

設復有人,若有罪,若無罪,杻械枷鎖檢繫其身,稱觀世音菩薩名者,皆悉斷壞,即得解脫。 

"Sh f yǒu rn ro yǒu zu ro w zu chǒu ji jiā suǒ jiǎn xi q shen chēng Guān Sh Yīn P S mng zhě jiē xī dun hui j d jiě tuō

 

If a person, whether guilty or not, who has been put in stocks or bound with chains calls out the name of Guanshiyin Bodhisattva, his fetters will break apart and he will immediately be freed.
 

"Thiết phục hữu nhn nhược hữu tội nhược v tội nữu giới gi tỏa kiểm hệ kỳ thn xưng Qun Thế m Bồ Tt danh giả giai tất đoạn hoại tức đắc giải thot

 

 

若三千大千國土,滿中怨賊,有一商主,將諸商人,齎持重寶,經過險路,其中一人作是唱言:諸善男子!勿得恐怖!汝等應當一心稱觀世音菩薩名號,是菩薩能以無畏施於眾生;汝等若稱名者,於此怨賊當得解脫!眾商人聞,俱發聲言:南無觀世音菩薩!稱其名故,即得解脫。 

"Ro sān qiān d qiān gu d mǎn zhōng yun zi yǒu yī shāng zhǔ jiāng zhu shāng rn jī ch zhng bǎo jīng gu xiǎn l q zhōng yī rn zuō sh chng yn 'Zhu shn nn zǐ W d kǒng b Rǔ děng yng dāng yī xīn chēng Guān Sh Yīn P S mng ho sh P S nng yǐ w wi shī y zhng shēng rǔ děng ro chēng mng zhě y cǐ yun zi dāng d jiě tuō Zhng shāng rn wn j fa sheng yn 'N m Guān Sh Yīn P S Chēng q mng g j d jiě tuō

 

If bandits enough to fill the three thousand great thousand world system infest a dangerous road on which a merchant chief in charge of costly jewels is leading a group of merchants, but among the merchants there is even a single person who says, Good men, do not be afraid! You should all single-mindedly recite the name of Guanshiyin Bodhisattva. This Bodhisattva bestows fearlessness upon living beings. If you recite his name, you shall surely be saved from these robbers . And if upon hearing that, the merchants all cry out together, Namo Guanshiyin Bodhisattva, then they will immediately be saved because they recited his name.
 

"Nhược tam thin đại thin quốc độ mn trung on tặc hữu nhất thương chủ tương chư thương nhn t tr trọng bảo kinh qu hiểm lộ kỳ trung nhất nhn tc thị xướng ngn 'Chư thiện nam tử Vật đắc khủng bố Nhữ đẳng ưng đương nhất tm xưng Qun Thế m Bồ Tt danh hiệu thị Bồ Tt năng dĩ v y th ư chng sanh nhữ đẳng nhược xưng danh giả ư thử on tặc đương đắc giải thot Chng thương nhn văn cu pht thanh ngn Nam M Qun Thế m Bồ TtXưng kỳ danh cố tức đắc giải thot

 

 

無盡意!觀世音菩薩摩訶薩,威神之力,巍巍如是。 

 

Inexhaustible Intention! The awesome spiritual power of the Bodhisattva, Mahasattva, Guanshiyin is as lofty and sublime as that!

 

W Jn Y Guān Sh Yīn P S M Hē S wēi shn zhī l wēi wēi r sh

 

V Tận Qun Thế m Bồ Tt Ma Ha Tt uy thần chi lực nguy nguy như thị

 

 

若有眾生多於婬欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲;若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋;若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。 

"Ro yǒu zhng shēng duō y yn y chng nin gōng jng Guān Sh Yīn P S bin d l y ro duō chēn hu chng nin gōng jng Guān Sh Yīn P S bin d l chēn ro duō y chī chng nin gōng jng Guān Sh Yīn P S bin d l chī

 

If living beings who have much sexual desire constantly and reverently recite the name of Guanshiyin Bodhisattva, they will be separated from desire. If those who have much hatred constantly and reverently recite the name of Guanshiyin Bodhisattva, they will be separated from hatred. If those who are very stupid constantly and reverently recite the name of Guanshiyin Bodhisattva, they will be separated from stupidity.

 

Nhược hữu chng sanh đa ư dm dục thường niệm cung knh Qun Thế m Bồ Tttiện đắc ly dục nhược đa sn khuể thường niệm cung knh Qun Thế m Bồ Tt tiện đắc ly sn nhược đa ngu si thường niệm cung knh Qun Thế m Bồ Tttiện đắc ly si

 

 

無盡意!觀世音菩薩有如是等大威神力,多所饒益,是故眾生常應心念! 

W Jn Y Guān Sh Yīn P S yǒu r sh děng d wēi shn l duō suo ro y sh g zhng shēng chng yng xīn nin

 

Inexhaustible Intention, Guanshiyin Bodhisattva has great awesome spiritual powers such as these and confers great benefits. Therefore living beings should always be mindful of him.

 

V Tận Qun Thế m Bồ Tt hữu như thị đẳng đại uy thần lực đa sở nhiu ch thị cố chng sanh thường ưng tm niệm

 

 

若有女人,設欲求男,禮拜供養觀世音菩薩,便生福德智慧之男;設欲求女,便生端正有相之女,宿植德本,眾人愛敬。 

"Ro yǒu nǚ rn sh y qi nn lǐ bi gōng yǎng Guān Sh Yīn P S bin shēng f d zh hu zhī nn sh y qi nǚ bin shēng duān zhng yǒu xiāng zhī nǚ s zh d běn zhng rn i jng

 

If women who seek sons bow and make offerings to Guanshiyin Bodhisattva, they will give birth to blessed, virtuous and wise sons. If they seek daughters, they will give birth to upright and handsome daughters who have planted roots of virtue in previous lives and who are regarded and respected by all.
 

Nhược hữu nữ nhn thiết dục cầu nam lễ bi cng dường Qun Thế m Bồ Tttiện sanh phc đức tr huệ chi nam thiết dục cầu nữ tiện sanh đoan chnh hữu tướng chi nữ tc thực đức bổn chng nhn i knh

 

 

無盡意!觀世音菩薩有如是力!若有眾生,恭敬禮拜觀世音菩薩,福不唐捐。

 

"W Jn Y Guān Sh Yīn P S yǒu r sh l Ro yǒu zhng shēng gōng jng lǐ bi Guān Sh Yīn P S f b tng juān

 

Inexhaustible Intention! Guanshiyin Bodhisattva has powers such as these. If there are living beings who reverently bow to Guanshiyin Bodhisattva, they will be blessed and their efforts will not be in vain.
 

"V Tận Qun Thế m Bồ Tt hữu như thị lực Nhược hữu chng sanh cung knh lễ bi Qun Thế m Bồ Ttphc bất đường quyn.

 

 

是故眾生,皆應受持觀世音菩薩名號。 

"Sh g zhng shēng jiē yng shu ch Guān Sh Yīn P S mng ho

 

Therefore, living beings should all receive and uphold the name of Guanshiyin Bodhisattva.

 

"Thị cố chng sanh giai ưng thọ tr Qun Thế m Bồ Tt danh hiệu

 

 

無盡意!若有人受持六十二億恆河沙菩薩名字,復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥,於汝意云何?是善男子、善女人,功德多不?

無盡意言:甚多!世尊!

佛言:若復有人,受持觀世音菩薩名號,乃至一時禮拜供養,是二人福,正等無異於百千萬億劫不可窮盡。 

W Jn Y Ro yǒu rn shu ch li sh r y Hng H shā P S mng z f jn xng gōng yǎng yǐn sh yī f w j yī yo y rǔ y yn h, sh shn nn zǐ shn nǚ rn gōng d duō fou "

W Jn Y yn Shn duō Sh Zūn

F yn "Ro f yǒu rn shu ch Guān Sh Yīn P S mng ho nǎi zh yī sh lǐ bi gōng yǎng sh r rn f zhng děng w y y bǎi qiān wn y ji b kě qing jn

 

Inexhaustible Intention! If a person were to receive and uphold the names of Bodhisattvas in number as the grains of sand in sixty-two kotis of Ganges Rivers, and in addition were to exhaustively make offerings to them of food, drink, clothing, bedding, and medicine, what do you think: would that good mans or good womans merit and virtue be great or not?

Inexhaustible Intention Bodhisattva replied, Very great, World Honored One.

The Buddha said, If another person were to receive and uphold the name of Guanshiyin Bodhisattva and bow and make offerings but once, that persons blessings would be equal to and no different from the other persons. They could not be exhausted in hundreds of thousands of myriads of kotis of eons.

 

V Tận Nhược hữu nhn thọ tr lục thập nhị ức hằng h sa Bồ Tt danh tự phục tận hnh cng dường ẩm thực y phục ngọa cụ y dược ư nhữ vn h Thị thiện nam tử thiện nữ nhn cng đức đa phủ

V Tận ngn Thậm đa Thế Tn

Phật ngn Nhược phục hữu nhn thọ tr Qun Thế m Bồ Tt danh hiệu ni ch nhất thời lễ bi cng dường thị nhị nhn phc chnh đẳng v dị ư bch thin vạn ức kiếp bất khả cng tận

 

 

無盡意!受持觀世音菩薩名號,得如是無量無邊福德之利。 

"W Jn Y Shu ch Guān Sh Yīn P S mng ho d r sh w ling w biān f d zhī l "

 

Inexhaustible Intention, one who receives and upholds the name of Guanshiyin Bodhisattva obtains the benefit of blessings and virtues as limitless and boundless as those.

 

V Tận Thọ tr Qun Thế m Bồ Tt danh hiệu đắc như thị v lượng v bin phc đức chi lợi

 

無盡意菩薩白佛言:世尊!觀世音菩薩云何遊此娑婆世界?云何而為眾生說法?方便之力,其事云何? 

W Jn Y P S bi F yn Sh Zūn Guān Sh Yīn P S yn h yu cǐ Suō P sh ji, yn h r wi zhng shēng shuō fǎ, fāng bin zhī l q sh yn h

 

Inexhaustible Intention Bodhisattva said to the Buddha, World Honored One, how does Guanshiyin Bodhisattva roam through this Saha world? How does he speak the Dharma for living beings? How does he carry out this work with the power of expedients?
 

V Tận Bồ Tt bạch Phật ngn Thế Tn Qun Thế m Bồ Tt vn h du thử Ta B thế giới Vn h nhi vị chng sanh thuyết php Phương tiện chi lực kỳ sự vn h

 

 

佛告無盡意菩薩:善男子!若有國土眾生,應以佛身得度者,觀世音菩薩即現佛身而為說法。 

F go W Jn Y P S Shn nn zǐ Ro yǒu gu d zhng shēng yng yǐ F shen d d zhě Guān Sh Yīn P S j xin F shen r wi shuō fǎ  

 

The Buddha told Inexhaustible Intention Bodhisattva, Good man, if living beings in this land must be saved by means of someone in the body of a Buddha, Guanshiyin Bodhisattva will manifest in the body of a Buddha and speak Dharma for them.

 

Phật co V Tận Bồ Tt Thiện nam tử Nhược hữu quốc độ chng sanh Ưng dĩ Phật thn đắc độ giả Qun Thế m Bồ Tt tức hiện Phật thn nhi vị thuyết php

 

 

應以辟支佛身得度者,即現辟支佛身而為說法。 

"Yng yǐ B Zhī F shen d d zhě j xin B Zhī F shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of a Pratyekabuddha, he will manifest in the body of a Pratyekabuddha and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Bch Chi Phật thn đắc độ giả tức hiện Bch Chi Phật thn nhi vị thuyết php  

 

應以聲聞身得度者,即現聲聞身而為說法。 

Yng yǐ Sheng Wn shen d d zhě j xin Sheng Wn shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of a Hearer, he will manifest in the body of a Hearer and speak Dharma for them.

 

Ưng dĩ Thanh Văn thn đắc độ giả tức hiện Thanh Văn thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以梵王身得度者,即現梵王身而為說法。 

Yng yǐ Fn Wng shen d d zhě j xin Fn Wng shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of a Brahma King, he will manifest in the body of a Brahma King and speak Dharma for them.
 

Ưng dĩ Phạm Vương thn đắc độ giả tức hiện Phạm Vương thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以帝釋身得度者,即現帝釋身而為說法。 

Yng yǐ D Sh shen d d zhě j xin D Sh shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of Shakra, he will manifest in the body of Shakra and speak Dharma for them.
 

Ưng dĩ Đế Thch thn đắc độ giả tức hiện Đế Thch thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以自在天身得度者,即現自在天身而為說法。 

Yng yǐ Z Zi Tiān shen d d zhě j xin Z Zi Tiān shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of God of Sovereignty, he will manifest in the body of the God of Sovereignty and speak Dharma for them.
 

Ưng dĩ Tự Tại Thin thn đắc độ giả tức hiện Tự Tại Thin thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以大自在天身得度者,即現大自在天身而為說法。 

Yng yǐ D Z Zi Tiān shen d d zhě j xin D Z Zi Tiān shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of the Great God of Sovereignty, he will manifest in the body of the Great God of Sovereignty and speak Dharma for them.
 

Ưng dĩ Đại Tự Tại Thin thn đắc độ giả tức hiện Đại Tự Tại Thin thn nhi vị thuyết php.

 

 

 

應以天大將軍身得度者,即現天大將軍身而為說法。 

Yng Yǐ Tiān D Jiāng Jūn shen d d zhě j xin Tiān D Jiāng Jūn shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of a Great Heavenly General, he will manifest in the body of a Great Heavenly General and speak Dharma for them.
 

Ưng dĩ Thin Đại Tưng Qun thn đắc độ giả tức hiện Thin Đại Tưng Qun thn nhi vị thuyết php.

 

 

 

應以毗沙門身得度者,即現毗沙門身而為說法。 

Yng yǐ P Shā Mn shen d d zhě j xin P Shā Mn shen r wi shuō fǎ  

 

If they must be saved by someone in the body of Vaishravana, he will manifest in the body of Vaishravana and speak Dharma for them.

 

Ưng dĩ Tỳ  Sa Mn thn đắc độ giả tức hiện Tỳ  Sa Mn thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以小王身得度者,即現小王身而為說法。 

Yng yǐ Xiăo Wng shen d d zhě j xin Xiăo Wng shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of a minor king, he will manifest in the body of a minor king and speak Dharma for them.

 

Ưng dĩ Tiểu Vương thn đắc độ giả tức hiện Tiểu Vương thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以長者身得度者,即現長者身而為說法。 

Yng yǐ Zhăng Zhě shen d d zhě j xin Zhăng Zhě shen r wi shuō fǎ

 

If they must be saved by someone in the body of an Elder, he will manifest in the body of an Elder and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Trưởng Giả thn đắc độ giả tức hiện Trưởng Giả thn nhi vị thuyết php

 

應以居士身得度者,即現居士身而為說法。

Yng yǐ Jū Sh shen d d zhě, j xin Jū Sh shen r wi shuō fǎ .

If they must be saved by someone in the body of a layman, he will manifest in the body of a layman and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Cư Sĩ thn đắc độ giả tức hiện Cư Sĩ thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以宰官身得度者,即現宰官身而為說法。

Yng yǐ Zǎi Guān shen d d zhě, j xin Zǎi Guān shen r wi shuō fǎ  

If they must be saved by someone in the body of a minister of state, he will manifest in the body of a minister of state and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Tể Quan thn đắc độ giả tức hiện Tể Quan thn nhi vị thuyết php

 

 

應以婆羅門身得度者,即現婆羅門身而為說法。

Yng yǐ P Lu Mn shen d d zhě, j xin P Lu Mn shen r wi shuō fǎ.

If they must be saved by someone in the body of a Brahman, he will manifest in the body of a Brahman and speak Dharma for them.

Ưng dĩ B La Mn thn đắc độ giả tức hiện B La Mn thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者,即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。

Yng yǐ Bǐ Qiū, Bǐ Qiū N, Yōu P Sāi, Yōu P Y shen d d zhě, j xin Bǐ Qiū, Bǐ Qiū N, Yōu P Sāi, Yōu P Y shen r wi shuō fǎ.   

If they must be saved by someone in the body of a Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka, or Upasika, he will manifest in the body of a Bhikshu, Bhikshuni, Upasaka, or Upasika and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu B Tắc Ưu B Di thn đắc độ giả tức hiện Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu B Tắc Ưu B Di thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以長者、居士、宰官、婆羅門婦女身得度者,即現婦女身而為說法。

Yng yǐ Zhăng Zhě, Jū Sh, Zǎi Guān, P Lu Mn f nǚ shen d d zhě, j xin f nǚ shen r wi shuō fǎ .

If they must be saved by someone in the body of the wife of an Elder, a layman, a minister of state, or a Brahman, he will manifest in a wifes body and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Trường Giả Cư Sĩ Tể Quan B La Mn phụ nữ thn đắc độ giả tức hiện phụ nữ thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以童男、童女身得度者,即現童男、童女身而為說法。

Yng yǐ tng nn tng nǚ shen d d zhě, j xin tng nn tng nǚ shen r wi shuō fǎ .   

If they must be saved by someone in the body of a pure youth or pure maiden, he will manifest in the body of a pure youth or pure maiden and speak Dharma for them.

Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thn đắc độ giả tức hiện đồng nam đồng nữ thn nhi vị thuyết php

 

 

 

應以天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者,即皆現之,而為說法。 

Yng yǐ Tiān Lng Y Cha Qian T P E Xiū Lu Jiā Lu Lu Jǐn No Lu M Hu Lu Je rn fēi rn děng shen d d zhě j jiē xin zhī r wi shuō fǎ  

 

If they must be saved by someone in the body of a heavenly dragon, yaksha, gandharva, asura, garuda, kinnara, mahoraga, human or non-human, and so forth, he will manifest in such a body and speak Dharma for them.
 

Ưng dĩ Thin Long Dạ Xoa Cn Tht B A Tu La Ca Lu La Khẩn Na La Ma Hầu La Gi nhn phi nhn đẳng thn đắc độ giả tức giai hiện chi nhi vị thuyết php

 

 

 

應以執金剛神得度者,即現執金剛神而為說法。

Yng yǐ Zh Jīn Gāng Shn d d zhě, j xin Zh Jīn Gāng Shn r wi shuō fǎ.  

If they must be saved by someone in the body of a Vajra-wielding Spirit, he will manifest in the body of a Vajra-wielding Spirit and speak Dharma for them.

Ưng dĩ Chấp Kim Cang thần đắc độ giả tức hiện Chấp Kim Cang thần nhi vị thuyết php

 

 

 

無盡意!是觀世音菩薩成就如是功德,以種種形,遊諸國土,度脫眾生。

W Jn Y ! Sh Guān Sh Yīn P S chng ji r sh gōng d, yǐ zhǒng zhǒng xng, yo zhu gu du, d tuō zhng shēng.  

Inexhaustible Intention! Guanshiyin Bodhisattva has accomplished merit and virtue such as this and, in all manner of forms, roams throughout the land, saving and liberating living beings.

V Tận Thị Qun Thế m Bồ Tt thnh tựu như thị cng đức dĩ chủng chủng hnh du chư quốc độ độ thot chng sanh

 

 

 

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩,是觀世音菩薩摩訶薩,於怖畏急難之中,能施無畏,是故此娑婆世界皆號之為施無畏者。

Sh g rǔ děng yng dāng yī xīn gōng yǎng Guān Sh Yīn P S, sh Guān Sh Yīn P S M Hē S, y b wi j nn zhī zhōng, nng shī w wi, sh g cǐ Suō P sh ji jiē ho zhī wi Shī W Wi zhě.  

Therefore you should all single-mindedly make offerings to Guanshiyin Bodhisattva. Guanshiyin Bodhisattva Mahasattva can, in the midst of fear, crisis, and hardship, bestow fearlessness. That is why in this Saha world, all call him the Bestower of Fearlessness.

Thị cố nhữ đẳng ứng đương nhất tm cng dường Qun Thế m Bồ Ttthị Qun Thế m Bồ Tt Ma Ha Tt ư bố y cấp nan chi trung năng th v y thị cố thử Ta B thế giới giai hiệu chi vị th v y giả

 

 

 

無盡意菩薩白佛言:世尊!我今當供養觀世音菩薩。即解頸眾寶珠瓔珞,價值百千兩金而以與之,作是言:仁者!受此法施珍寶瓔珞。時觀世音菩薩不肯受之。

W Jn Y P S bi F yn : Sh Zūn ! Wǒ jīn dāng gōng yǎng Guān Sh Yīn P S ! J jiě jǐng zhng bǎo zhū yīng lu, ji zh bǎi qiān liǎng jīn r yǐ yǔ zhī, zuō sh yn : Rn Zhě ! Shu cǐ fǎ shī zhēn bǎo yīng lu .

Sh Guān Sh Yīn P S b kěn shu zhī. 

Inexhaustible Intention Bodhisattva said to the Buddha, World Honored One, I shall now make an offering to Guanshiyin Bodhisattva. He then removed his necklace of pearls, its value in the hundreds of thousands of ounces of gold, and offered it to the Bodhisattva, saying, Humane One, accept this Dharma offering, this necklace of precious pearls.

 

Guanshiyin Bodhisattva refused to accept it.
 

V Tận Bồ Tt bạch Phật ngn Thế Tn Ng kim đương cng dường Qun Thế m Bồ Tt Tức giải cảnh chng bảo chu anh lạc gi trị b thin lượng kim nhi dĩ dữ chi tc thị ngn Nhn Giả Thọ thử php th trn bảo anh lạc

 Thời Qun Thế m Bồ Tt bất khẳng thọ chi

 

 

 

無盡意復白觀世音菩薩言:仁者!愍我等故,受此瓔珞。 

W Jn Y f bi Guān Sh Yīn P S yn Rn Zhě Mǐn wǒ děng g shu cǐ yīng lu  

 

Inexhaustible Intention Bodhisattva again said to Guanshiyin Bodhisattva, Humane One, out of pity for us, accept this necklace.

V Tận phục bạch Qun Thế m Bồ Tt ngn Nhn Giả Mẫn ng đẳng cố thọ thử anh lạc

 

 

 

爾時,佛告觀世音菩薩:當愍此無盡意菩薩及四眾、天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故,受是瓔珞。

Er sh, F go Guān Sh Yīn P S : Dāng mǐn cǐ W Jn Y P S j s zhng, Tiān Lng, Y Cha, Qian T P, E Xiu Lu, Jiā Lu Lu, Jǐn No Lu, M Hou Lu Je, rn fēi rn děng g, shu sh yīng lu. 

The Buddha then told Guanshiyin Bodhisattva, You should take pity on Inexhaustible Intention Bodhisattva, the four-fold assembly, as well as the gods, dragons, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kinnaras, mahoragas, humans, non-humans, and so forth, and accept this necklace.

Nhĩ thời Phật co Qun Thế m Bồ Tt Đương mẫn thử V Tận Bồ Tt cập tứ chng Thin Long Dạ Xoa Cn Tht B A Tu La Ca Lu la Khẩn Na La Ma Hầu La Ginhn phi nhn đẳng cố thọ thị anh lạc

 

 

 

即時觀世音菩薩愍諸四眾,及於天龍人非人等,受其瓔珞,分作二分,一分奉釋迦牟尼佛,一分奉多寶佛塔。

J sh Guān Sh Yīn P S mǐn zhu s zhng, j y Tiān Lng, rn fēi rn děng, shu q yīng lu, fēn zuō r fēn, yī fēn fng Sh Jiā Mu N F, yī fēn fng Duō Bǎo F tǎ .  

Then, out of pity for the four-fold assembly, the gods, dragons, humans, non-humans, and so forth, Guanshiyin Bodhisattva accepted the necklace. He divided it into two parts: one part he offered to Shakyamuni Buddha and the other to the Stupa of Many Jewels Buddha.

Tức thời Qun Thế m Bồ Tt mẫn chư tứ chng cập ư Thin Long nhn phi nhn đẳng thọ kỳ anh lạc phn tc nhị phần nhất phần phụng Thch Ca Mu Ni Phật nhất phần phụng Đa Bảo Phật thp

 

 

 

無盡意!觀世音 菩薩 有如是自在神力,遊於娑婆世界。

W Jn Y ! Guān Sh Yīn P S yǒu r sh z zi shn l, yu y Suō P sh ji . 

Inexhaustible Intention, such is the self-mastery and spiritual power of Guanshiyin Bodhisattva, who roams throughout the Saha world.

 

V Tận Qun Thế m Bồ Tt hữu như thị tự tại thần lực du ư Ta B thế giới

 

 

 

爾時,無盡意菩薩以偈問曰: 

Er sh W Jn Y P S yǐ j wn yuē

 

At that time, Inexhaustible Intention Bodhisattva used verses to ask this question:

 

Nhĩ thời V Tận Bồ Tt dĩ kệ vấn viết 

 

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣 名為觀世音

Sh Zūn mio xiāng j wǒ jīn chng wn bǐ F zǐ h yīn yun mng wi Guān Sh Yīn ?  

World Honored One, complete with wondrous marks,
I now ask again,
Why is this disciple of the Buddha
Called Guanshiyin?

Thế Tn diệu tướng cụ ng kim trng vấn bỉ Phật tử h nhn duyn danh vi Qun Thế m.

 

 

 

具足妙相尊 偈答無盡意 汝聽觀音行 善應諸方所

Ju z mio xiāng zūn j d W Jn Y rǔ tīng Guān Yīn hng shn yng zhu fāng suo  

The Honored One of Perfect, Wondrous Marks,
With verses answered Inexhaustible Intention:
Listen to the practice of Guanyin,
Who skillfully responds in all places.

Cụ tc diệu tướng tn kệ đp V Tận nhữ thnh Qun m hạnh thiện ứng chư phương sở

 

 

 

弘誓深如海 歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願

Hng sh shēn r hǎi l ji b sī y sh duō qiān yi F fa d qīng jng yun   

With vast vows, as deep as the sea,
Throughout inconceivable eons,
He has served many thousands of kotis of Buddhas,
And has made great, pure vows.

Hoằng thệ thm như hải lịch kiếp bất tư ngh thị đa thin ức Phật pht đại thanh tịnh nguyện

 

 

 

我為汝略說 聞名及見身 心念不空過 能滅諸有苦

Wǒ wi rǔ l shuō wn mng j jin shen xīn nin b kōng gu nng mi zhu yǒu ku  

I shall now tell you in brief,
That for those who hear his name or see him,
And who are mindful of his name unceasingly,
He can extinguish the suffering of all realms of existence.

Ng vị nhữ lược thuyết văn danh cập kiến thn tm niệm bất khng qu năng diệt chư hữu khổ

 

 

 

假使興害意 推落大火坑 念彼觀音力 火坑變成池 

Jiǎ shǐ xīng hi y tuī lu d huǒ kēng nin bǐ Guān Yīn l huǒ kēng bin chng ch   

If someone is the victim of anothers harmful intent,
And is pushed into a pit of fire,
If he evokes the strength of Guanyin,
The pit of fire will turn into a pool.

Giả sử hưng hại thi lạc đại hỏa khanh niệm bỉ Qun m lực hỏa khanh biến thnh tr

 

 

 

或漂流巨海 龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒

Hu piāo li j hǎi lng u zhu guǐ nn nin bǐ Guān Yīn l bo lng b nng m.    

If someone is being tossed about in the great sea,
And is surrounded by the dangers of dragons, fish, and ghosts,
If he evokes the strength of Guanyin,
The waves will not drown him.

Hoặc phiu lưu cự hải long ngư chư quỷ nạn niệm bỉ Qun m lực ba lng bất năng một

 

 

 

或在須彌峰 為人所推墮 念彼觀音力 如日虛空住

Hu zi Xu M fēng wi rn suo tuī du nin bǐ Guān Yīn l r r xu kōng zh  

If someone is on the peak of Mount Sumeru,
And another person tries to push him off,
If he evokes the strength of Guanyin,
He will stand firm as the sun in space.

Hoặc tại Tu Di Phong vi nhn sở thi đọa niệm bỉ Qun m lực như nhật hư khng trụ

 

 

 

或被惡人逐 墮落金剛山 念彼觀音力 不能損一毛

Hu bi rn zh du lu Jīn Gāng shān nin bǐ Guān Yīn l b nng sǔn yī mo

If someone is pursued by evil people,
Who want to throw him off a Vajra Mountain,
If he evokes the strength of Guanyin,
Not a single hair on his body will be harmed.

Hoặc bị c nhn trục đọa lạc Kim Cang San niệm bỉ Qun m lực bất năng tổn nhất mao

 

 

 

或值怨賊繞 各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心 

Hu zh yun zi ro ge zh dāo jiā hi nin bǐ Guān Yīn l xin j qi c xīn   

If someone is surrounded by vicious bandits,
Who threaten him with knives,
If he evokes the strength of Guanyin,
The bandits will all give rise to compassion.

Hoặc trị on tặc nhiễu cc chấp đao gia hại niệm bỉ Qun m lực hm tức khởi từ tm

 

 

 

或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力 刀尋段段壞

Hu zāo wng nn kǔ ln xng ỳu shu zhōng nin bǐ Guān Yīn l dāo xn dun dun hui   

If someone is in trouble with the law,
And on the verge of being executed,
If he evokes the strength of Guanyin,
The knives will break into pieces.

Hoặc tao vương nan khổ lm hnh dục thọ chung niệm bỉ Qun m lực đao tầm đoạn đoạn hoại

 

 

 

或囚禁枷鎖 手足被杻械 念彼觀音力 釋然得解脫

Hu qi jīn jiā suǒ shǒu z bi chǒu ji nin bǐ Guān Yīn l sh rn d jiě tuō   

If someone is imprisoned, shackled, or chained,
Or if his hands and feet are in stocks,
If he evokes the strength of Guanyin,
His bonds will open and he will be free.

Hoặc t cấm gi tỏa thủ tc bị sữu giới niệm bỉ Qun m lực thch nhin đắc giải thot

 

 

 

咒詛諸毒藥 所欲害身者 念彼觀音力 還著於本人

Zhu zǔ zhu d yo suo  ỳu hi shen zhě nin bǐ Guān Yīn l hun zho y běn rn 

If someone is about to be harmed,
By mantras, spells, or poison,
If he evokes the strength of Guanyin,
The harm will all return to the sender.

Ch trớ chư độc dược sở dục hại thn giả niệm bỉ Qun m lực hon chư ư bổn nhn

 

 

 

或遇惡羅剎 毒龍諸鬼等 念彼觀音力 時悉不敢害

Hu y Lu Ch d lng zhu guǐ děng nin bǐ Guān Yīn l sh xī b gǎn hi   

If someone meets with evil rakshasas,
Poisonous dragons, or ghosts,
If he evokes the strength of Guanyin,
They will then not dare to harm him.

Hoặc ngộ c La St độc long chư quỷ đẳng niệm bỉ Qun m lực thời tất bất cảm hại

 

 

 

若惡獸圍繞 利牙爪可怖 念彼觀音力 疾走無邊方

Ro shu wei ro l y zhuǎ kě b nin bǐ Guān Yīn l j zǒu w biān fāng   

If someone is surrounded by vicious beasts,
With fearsome fangs and claws,
If he evokes the strength of Guanyin,
The beasts will quickly run far away.

Nhược c th vi nhiễu lợi nha trảo khả bố niệm bỉ Qun m lực tật tẩu v bin phương

 

 

 

蚖蛇及蝮蠍 氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去

Yun sh j f xiē q d yān huǒ rn nin bǐ Guān Yīn l xn sheng z hu q   

Poisonous snakes and scorpions,
Have blazing lethal vapors,
But if one evokes the strength of Guanyin,
At the sound of ones voice, they will disperse.

Ưng x cập phc yết kh độc yn hỏa nhin niệm bỉ Qun m lực tầm thanh tự hồi khứ

 

 

 

雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力 應時得消散

Yn li gǔ ch din jing bo sh d yǔ nin bǐ Guān Yīn l yng sh d xiao sn 

Clouds of roaring thunder and lightning
May send down hail or great floods of rain,
But if one evokes the strength of Guanyin,
The clouds will immediately scatter.

Vn li cổ xiết  điện ging bạc ch đại vũ niệm bỉ Qun m lực  ứng thời đắc tiu tn

 

 

 

眾生被困厄 無量苦逼身 觀音妙智力 能救世間苦

Zhng shēng bi kn w ling kǔ bī shen Guān Yīn mio zh l nng ji sh jiān kǔ  

Living beings are beset with hardships,
And oppressed by limitless sufferings.
The power of Guanyins wondrous wisdom
Can rescue the world from suffering.

Chng sanh bị khốn ch v lượng khổ bức thn  Qun m diệu tr lực năng cứu thế gian khổ

 

 

 

具足神通力 廣修智方便 十方諸國土 無剎不現身

J z shn tōng l guǎng xiū zh fāng bin sh fāng zhu gu d w ch b xin shen   

Complete with the power of spiritual penetrations,
Vastly cultivating wisdom and expedient means,
Going throughout countries in the ten directions,
He manifests everywhere in all places.

Cụ tc thần thng lực quảng tu tr phương tiện thập phương chư quốc độ v st bất hiện thn

 

種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦 以漸悉令滅

Zhǒng zhǒng zhu q d y guǐ ch shēng shēng lǎo bng sǐ kǔ yǐ jin xī lng mi   

The various evil destinies,
Those of the hells, ghosts, and animals,
And the pain of birth, old age, sickness, and death
Are all gradually wiped away.

Chủng chủng chư c th địa ngục quỷ sc sanh sanh lo bệnh tử khổ dĩ tiệm tất lệnh diệt

 

真觀清淨觀 廣大智慧觀 悲觀及慈觀 常願常瞻仰

Zhēn guān qīng jng guān guǎng d zh hu guān bēi guān j c guān    chng yun chng zhān yǎng   

True Contemplator, Pure Contemplator,
Contemplator with Vast, Great Wisdom,
Compassionate Contemplator, Kind Contemplator,
May we constantly behold you with reverence!

Chn qun thanh tịnh qun quảng đại tr tuệ qun bi qun cập từ qun thường nguyện thường chim ngưỡng

 

無垢清淨光 慧日破諸闇 能伏災風火 普明照世間

W gu qīng jng guāng hu r p zhu n nng f zāi fēng huǒ pǔ mng zho sh jiān   

Undefiled pure light,
The sun of wisdom that breaks through the darkness
Is able to quell calamities of wind and fire
As it shines on all worlds.

V cấu thanh tịnh quang huệ nhật ph chư m năng phục tai phong hỏa phổ minh chiếu thế gian

 

悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨 滅除煩惱焰

Bēi tǐ ji li zhn c y mio d yn sh gān l fǎ yǔ mi ch fn nǎo yan   

Compassionate substance: the thunder of Precepts.
Kind intent: a wondrous great cloud.
He rains down sweet dew and Dharma rain,
Which extinguish the flames of affliction.

Bi thể giới li chấn từ diệu đại vn ch cam lộ php vũ diệt trừ phiền no dim

 

諍訟經官處 怖畏軍陣中 念彼觀音力 眾怨悉退散

Zhēng sng jīng guān ch b wi jūn zhn zhōng nin bǐ Guān Yīn l zhng yun xī tu sn   

In the midst of contention, when faced with lawsuits,
Or when someone is terrified on the battlefield,
If he evokes the strength of Guanyin,
All his many enemies will scatter and leave.

Tranh tụng kinh quan x bố y qun trận trung niệm bỉ Qun m lực chng on tất thối tn

 

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

Mio yīn guān sh yīn fn yīn hǎi zho yīn shng bǐ sh jiān yīn sh g xu chng nin   

Wondrous your sound, Contemplator of the Worlds Sounds
A pure sound, a sound like the sea tide,
A sound beyond all worldly sounds,
We shall always bear it in mind.

Diệu m Qun Thế m Phạm m Hải Triều m thắng bỉ thế gian m thị cố tu thường niệm

 

念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙

Nin nin w shēng i Guān Sh Yīn jng shng y kǔ nǎo sǐ nng wi zuō yī h  

In thought after thought we have no doubt.
Guanshiyin is pure and sagely.
In times of suffering, agony, danger, and death,
He is our refuge and protector.

Niệm niệm niệm vật sanh nghi Qun Thế m tịnh thnh ư khổ no tử ch năng vị tc y hỗ

 

具一切功德 慈眼視眾生 福聚海無量 是故應頂禮

J yī qe gōng d c yǎn sh zhng shēng f j hǎi w ling sh g yng dǐng lǐ 

Complete with all merit and virtue,
His kind eyes watching living beings,
He is endowed with massive blessings, limitless as the sea.
Therefore we should reverently worship him.

Cụ nhất thiết cng đức từ nhn thị chng sanh phc tụ hải v lượng thị cố ứng đảnh lễ.  

 

爾時,持地菩薩即從座起,前白佛言:世尊!若有眾生聞是觀世音菩薩品自在之業,普門示現神通力者,當知是人功德不少。 

Er sh Ch D P S j cng zo qi qin bi F yn Sh Zūn Ro yǒu zhng shēng wn sh Guān Sh Yīn P S pǐn z zi zhī y pǔ mn sh xin shn tōng l zhě dāng zhī sh rn gōng d b shǎo

 

At that time the Bodhisattva Guardian of the Earth rose from his seat and said to the Buddha, World Honored One, if there are those who hear this chapter of Guanshiyin Bodhisattva, who learn about the self-mastery of his deeds and the power of his spiritual penetrations as shown in this Universal Door, you should know that the merit and virtue of such people will not be small.

 

Nhĩ thời Tr Địa Bồ Tt tức tng tọa khởi tiền bạch Phật ngn Thế Tn Nhược hữu chng sanh văn thị Qun Thế m Bồ Tt phẩm tự tại chi nghiệp phổ mn thị hiện thần thng lực giả đương tri thị nhn cng đức bất thiểu

 

 

 

佛說是普門品時,眾中八萬四千眾生,皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

 

F shuō sh Pǔ Mn Pǐn sh zhng zhōng bā wn s qiān zhng shēng jiē fa w děng děng E Nu Duō Lu Sān Miǎo Sān P T Xīn

 

When the Buddha had spoken the Universal Door Chapter, eighty-four thousand living beings in the assembly all brought forth the resolve for Anuttarasamyaksambodhi.

 

Phật thuyết thị Phổ Mn Phẩm thời chng trung bt vạn tứ thin chng sanh giai pht v đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miu Tam Bồ Đề Tm

 

 

妙法蓮華經

觀世音菩薩普門品

Mio Fǎ Lin Hu Jīng

 Guān Sh Yīn P S Pǔ Mn Pǐn

The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra

The Universal Door Of Guanshiyin Bodhisattva

Diệu Php Lin Hoa Kinh 

Qun Thế m Bồ Tt  Phổ Mn Phẩm

 

 

大悲咒

1. 南無喝啰怛那哆啰夜耶 

2.南無阿唎耶 

3. 婆盧羯帝爍缽啰耶 

4. 菩提薩埵婆耶 

5. 摩訶薩埵婆耶 

6. 摩訶迦盧尼迦耶 

7. 唵 

8. 薩皤啰罰曳 

9. 數怛那怛寫 

10. 南無悉吉塛埵伊蒙阿唎耶

11. 婆盧吉帝室佛啰楞馱婆 

12. 南無那啰謹墀

13. 醯唎摩訶皤哆沙咩 

14. 薩婆阿他豆輸朋

15. 阿逝孕

16. 薩婆薩哆那摩婆薩多

17. 那摩婆伽

18. 摩罰特豆 

19. 怛侄他 

20.. 唵

21. 阿婆盧醯 

22. 盧迦帝 

23. 迦羅帝

24. 夷醯唎

25. 摩訶菩提薩埵 

26. 薩婆薩婆

27. 摩啰摩啰 

28. 摩醯摩醯唎馱孕 

29. 俱盧俱盧羯蒙 

30. 度盧度盧罰阇耶帝

31. 摩訶罰阇耶帝 

32. 陀啰陀啰 

33. 地唎尼 

34. 室佛啰耶 

35. 遮啰遮啰 

36. 麼麼罰摩啰 

37. 穆帝隸 

38. 伊醯伊醯 

39. 室那室那 

40. 阿啰嘇佛啰舍利

41. 罰娑罰嘇 

42. 佛啰舍耶

43. 呼盧呼盧摩啰 

44. 呼盧呼盧醯利

45. 娑啰娑啰 

46. 悉唎悉唎

47. 蘇嚧蘇嚧 

48. 菩提夜菩提夜

49. 菩馱夜菩馱夜

50. 彌帝利夜 

51. 那啰謹墀

52. 地利瑟尼那 

53. 婆夜摩那

54. 娑婆訶 

55. 悉陀夜 

56. 娑婆訶 

57. 摩訶悉陀夜 

58. 娑婆訶 

59. 悉陀喻藝 

60. 室皤啰耶 

61. 娑婆訶

62. 那啰謹墀 

63. 娑婆訶 

64. 摩啰那啰 

65. 娑婆訶

66. 悉啰僧阿穆佉耶

67. 娑婆訶 

68. 娑婆摩訶阿悉陀夜 

69. 娑婆訶

70. 者吉啰阿悉陀夜

71. 娑婆訶 

72. 波陀摩羯悉陀夜

73. 娑婆訶

74. 那啰謹墀皤伽啰耶

75. 娑婆訶 

76. 摩婆利勝羯啰夜 

77. 娑婆訶 

78. 南無喝啰怛那哆啰夜耶 

79. 南無阿利耶 

80. 婆嚧吉帝

81. 爍皤啰夜

82. 娑婆訶

83. 唵

84. 悉殿都 

85. 漫多啰 

86. 跋陀耶 

87. 娑婆訶 

Great Compassion Mantra

1) Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye

2) Na Mwo E Li Ye

3) Pwo Lu Jye Di Shau Bwo La Ye

4) Pu Ti Sa Two Pe Ye

5) Mwo He Sa Two Pe Ye

6) Mwo He Jya Lu Ni Jya Ye

7) Nan

8) Sa Pan La Fa Ye

9) Swo Da Nwo Da Sye

10) Na Mwo Syi Ji Li Two Yi Meng E Li Ye

11) Pe Lu Ji Di Shr Fwo La Leng Two Pe

12) Na Mwo Nwo La Jin Chr

13) Syi Li Mwo He Pan Dwo Sa Mye

14) Sa Pe E Two Dou Shu Peng

15) E Shr Yun

16) Sa Pe Sa Dwo Na Mwo Pe Sa Dwo

17) Na Mwo Pe Chye

18) Mwo Fa Te Dou

19) Da Jr Two

20) Nan

21) E Pe Lu Syi

22) Lu Jya Di

23) Jya La Di

24) Yi Syi Li

25) Mwo He Pu Ti Sa Two

26) Sa Pe Sa Pe

27) Mwo La Mwo La

28) Mwo Syi Mwo Syi Li Two Yun

29) Jyu Lu Jyu Lu Jye Meng

30) Du Lu Du Lu Fa She Ye Di

31) Mwo He Fa She Ye Di

32) Two La Two La

33) Di Li Ni

34) Shr Fwo La Ye

35) Je La Je La

36) Mwo Mwo Fa Mwo La

37) Mu Di Li

38) Yi Syi Yi Syi

39) Shr Nwo Shr Nwo

40) E La Shen Fwo La She Li

41) Fa Sha Fa Shen

42) Fwo La She Ye

43) Hu Lu Hu Lu Mwo La

44) Hu Lu Hu Lu Syi Li

45) Swo La Swo La

46) Syi Li Syi Li

47) Su Lu Su Lu

48) Pu Ti Ye Pu Ti Ye

49) Pu Two Ye Pu Two Ye

50) Mi Di Li Ye

51) Nwo La Jin Chr

52) Di Li Shai Ni Nwo

53) Pe Ye Mwo Nwo

54) Swo Pe He

55) Syi Two Ye

56) Swo Pe He

57) Mwo He Syi Two Ye

58) Swo Pe He

59) Syi Two Yu Yi

60) Shr Pan La Ye

61) Swo Pe He

62) Nwo La Jin Chr

63) Swo Pe He

64) Mwo La Nwo La

65) Swo Pe He

66) Syi Lu Seng E Mu Chywe Ye

67) Swo Pe He

68) Swo Pe Mwo He E Syi Two Ye

69) Swo Pe He

70) Je Ji La E Syi Two Ye

71) Swo Pe He

72) Bwo Two Mwo Jye Syi Two Ye

73) Swo Pe He

74) Nwo La Jin Chr Pan Chye La Ye

75) Swo Pe He

76) Mwo Pe Li Sheng Jye La Ye

77) Swo Pe He

78) Na Mwo He La Da Nwo Dwo La Ye Ye

79) Na Mwo E Li Ye

80) Pwo Lu Jye Di

81) Shau Pan La Ye

82) Swo Pe He

83) Nan

84) Syi Dyan Du

85) Man Dwo La

86) Ba Two Ye

87) Swo Pe He

 

Chú Ðại Bi

1) Nam Mô Hắc Ra Ðát Na Ða Ra Dạ Da

2) Nam Mô A Rị Da

3) Bà Lô Kiết Ðế Thước Bát Ra Da

4) Bồ Ðề Tát Ðỏa Bà Da

5) Ma Ha Tát Ðỏa Bà Da

6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7) Án

8) Tát Bàn Ra Phạt Duệ

9) Số Ðát Na Ðát Tỏa

10) Nam Mô Tất Kiết Lật Ðỏa Y Mông A Rị Da

11) Bà Lô Kiết Ðế Thất Phật Ra Lăng Ðà Bà

12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

13) Hê Rị Ma Ha Bàn Ða Sa Mế

14) Tát Bà A Tha Ðậu Thâu Bằng

15) A Thệ Dựng

16) Tát Bà Tát Ða Na Ma Bà Tát Ða

17) Na Ma Bà Dà

18) Ma Phạt Ðạt Ðậu

19) Ðát Ðiệt Tha

20) Án

21) A Bà Lô Hê

22) Lô Ca Ðế

23) Ca Ra Ðế

24) Di Hê Rị

25) Ma Ha Bồ Ðề Tát Ðỏa

26) Tát Bà Tát Bà

27) Ma Ra Ma Ra

28) Ma Hê Ma Hê Rị Ðà Dựng

29) Cu Lô Cu Lô Kiết Mông

30) Ðộ Lô Ðộ Lô Phạt Xà Da Ðế

31) Ma Ha Phạt Xà Da Ðế

32) Ðà Ra Ðà Ra

33) Ðịa Rị Ni

34) Thất Phật Ra Da

35) Dá Ra Dá Ra

36) Mạ Mạ Phạt Ma Ra

37) Mục Ðế Lệ

38) Y Hê Di Hê

39) Thất Na Thất Na

40) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

41) Phạt Sa Phạt Sâm

42) Phật Ra Xá Da

43) Hô Lô Hô Lô Ma Ra

44) Hô Lô Hô Lô Hê Rị

45) Ta Ra Ta Ra

46) Tất Rị Tất Rị

47) Tô Rô Tô Rô

48) Bồ Ðề Dạ Bồ Ðề Dạ

49) Bồ Ðà Dạ Bồ Ðà Dạ

50) Di Ðế Rị Dạ

51) Na Ra Cẩn Trì

52) Ðịa Rị Sắc Ni Na

53) Ba Dạ Ma Na

54) Ta Bà Ha

55) Tất Ðà Dạ

56) Ta Bà Ha

57) Ma Ha Tất Ðà Dạ

58) Ta Bà Ha

59) Tất Ðà Du Nghệ

60) Thất Bàn Ra Dạ

61) Ta Bà Ha

62) Na Ra Cẩn Trì

63) Ta Bà Ha

64) Ma Ra Na Ra

65) Ta Bà Ha

66) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

67) Ta Ba Ha

68) Ta Bà Ma Ha A Tất Ðà Dạ

69) Ta Bà Ha

70) Giả Kiết Ra A Tất Ðà Dạ

71) Ta Bà Ha

72) Bà Ðà Ma Kiết Tất Ðà Dạ

73) Ta Bà Ha

74) Na Ra Cẩn Trì Bàn Ðà Ra Dạ

75) Ta Bà Ha

76) Ma Bà Lị Thắng Kiết Ra Dạ

77) Ta Bà Ha

78) Nam Mô Hắc Ra Ðát Na Ða Ra Dạ Da

79) Nam Mô A Ri Da

80) Bà Lô Kiết Ðế

81) Thước Bàn Ra Dạ

82) Ta Bà Ha

83) Án

84) Tất Ðiện Ðô

85) Mạn Ða Ra

86) Bạt Ðà Dạ

87) Ta Bà Ha

 

 

觀音

觀音大士

悉號圓通

十二大願誓弘深。

苦海度迷津。

救苦尋聲。 

無剎不現身。

南無觀世音菩薩 (3x)

Guān Yīn Zn

 

Guān Yīn D Sh

Xī ho Yun Tōng 

Sh r d yun sh hng shēn

Kǔ hǎi d m jīn

Ji kǔ xn shēng

W ch b xin shēn

N M Guān Sh Yīn P S (3x)

Guan Yin Praise
All The Names of The Great One, Avalokitesvara Pervades Everwhere.
His Twelve Great Vows Are Grand And Profound.
He Ferries The Confused Across The Sea of Suffering,
Rescuing The Suffering by Searching Out Their Sounds.
There Are no Lands Where He Does Not Appear.

Na Mo Guanshiyin Bodhisattva (3x)

Quán Âm Tán

 

Qun m Ðại sĩ

Tất hiệu Viên thông

Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thm Khổ hải độ m tn

Cứu khổ tầm thanh

V st bất hiện thn.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

觀音菩薩十二大願
 
1. 南無號圓通名自在 

觀音如來廣發弘誓願

2. 南無一念心無罣礙 

觀音如來常居南海願

3. 南無住娑婆幽冥界  

觀音如來尋聲救苦願

4. 南無降邪魔除妖怪  

觀音如來能除危險願

5. 南無清淨瓶垂楊柳 

觀音如來甘露灑心願

6. 南無大慈悲能喜捨 

觀音如來常行平等願

7. 南無晝夜巡無損壞 

觀音如來誓滅三途願

8. 南無望南巖勤禮拜 

觀音如來枷鎖解脫願

9. 南無造法船遊苦海 

觀音如來度盡眾生願

10. 南無前幢幡後寶蓋

觀音如來接引西方願

11. 南無無量壽佛境界

觀音如來彌陀受記願

12. 南無端嚴身比賽

觀音如來果修十二願

Guān Yīn P S Sh Er D Yun

 

1. N m ho Yun Tōng, mng Z Zzi, Guān Yīn R Li guǎng fa hng sh yun 

 

2. N m yī nin xīn w ga i, Guān Yīn R Li chng jū Nn Hǎi yun

 

3. N m zh Suō P, you mng ji, Guān Yīn R Li xn sheng ji kǔ yun 

 

4. N m xing xi m ch yāo gui, Guān Yīn R Li nng ch wēi xiǎn yun 

 

5. N m qīng jng png chu yng liǔ, Guān Yīn R Li gān l sǎ xīn yun 

 

6. N m d c bēi nng xi shě, Guān Yīn R Li chng xng png děng yun 

 

7. N m zhu y xn w sǔn hui, Guān Yīn R Li sh mi Sān T yun 

 

8. N m wng Nn Yn qn lǐ bi, Guān Yīn R Li jiā suǒ jiě tuō yun 

 

9. N m zo Fǎ chun yu kǔ hǎi, Guān Yīn R Li d jn zhng shēng yun 

 

10. N m qin chung fān hu bǎo gi, Guān Yīn R Li jiē yǐn Xī Fāng yun 

 

11. N m W Ling Shu F jng ji, Guān Yīn R Li M To shu j yun

 

12. N m duān yn shen w bǐ si, Guān Yīn R Li guǒ xiū sh r yun

 

The 12 vows of Guan Yin

1. I respectfully bow to Guan Yin, with the title Boundless Understanding, the name Great Liberation, who raised the immeasurable vow.

2. I respectfully bow to Guan Yin,  of one thought and a mind of no obstacles, who vowed to stay always in the Southern World.

3. I respectfully bow to Guan Yin, who vowed to stay in samsara, in the realm of darkness, listening to the cries and rescuing sentient beings.

4. I respectfully bow to Guan Yin,  the conqueror of raksas and destroyer of evil spirits, who took the vow to end all troubles and difficulties.

5. I respectfully bow to Guan Yin, who holds the bowl of pure water and willow branch, who took the vow to sprinkle sacred water to calm the mind of humankind.

6. I respectfully bow to Guan Yin, the great compassionate, forgiving one, who took the vow to practice equanimity at all times.

7. I respectfully bow to Guan Yin, who day and night is the destroyer of obstacles, who took the vow to destroy the three realms of suffering.

8. I respectfully bow to Guan Yin,  who faces South, diligently practicing, who took the vow to cut all fetters and knots.

9. I respectfully bow to Guan Yin,  the maker of the Dharma boat which rows in the suffering ocean, who took the vow to save all sentient beings.

10. I respectfully bow to Guan Yin,  with streamers in front and a canopy behind, who took the vow to guide beings to the Western World.

11. I respectfully bow to Guan Yin,  who resides in Realm of the Buddha of Unlimited Life, who took the vow to be the helper of Amitabha Buddha.

12. I respectfully bow to Guan Yin, the honorable one with a body without imperfections, created by the Twelve Great Vows.

 

Thập Nhị Nguyện

1. Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại, 

Quán Âm Như Lai quảng phát hoằng thệ nguyện.

2. Nam mô nhứt niệm tâm vô quái ngại,

Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.

3. Nam mô trụ Ta Bà, U Minh giới,

Quán Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện.

4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái,

Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.

5. Nam mô thanh tịnh bình, thùy dương liễu

Quán Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện.

6. Nam mô đại từ bi, năng hỷ xả,

Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.

7. Nam mô trú dạ tuần vô tổn hoại,

Quán Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện.

8. Nam mô vọng Nam nham, cầu lễ bái,

Quán Âm Như Lai gìa tỏa giải thoát nguyện.

9. Nam mô tạo Pháp thuyền, du khổ hải

Quán Âm Như Lai độ tận chúng sanh nguyện.

10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái

Quán Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.

11. Nam mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới

Quán Âm Như Lai Di Ðà thọ ký nguyện.

12. Nam mô đoan nghiêm thân, vô tỷ toại,

Quán Âm Như Lai quả tu thập nhị nguyện.

 

 

 

觀音讚

觀音菩薩妙難酬

清淨莊嚴累劫修

朵朵紅蓮安足下

彎彎秋月鎖眉頭

瓶中甘露常遍灑

手內楊枝不計秋

千處祈求千處應

苦海常作渡人舟

南無普陀琉璃世界。

大慈大悲 觀世音菩薩 .. .... 觀音菩薩 .....

 

Guan Yin Zn

Guān Yīn P S mio nn chu 

Qīng jng zhuāng yn li ji xiū 

Duǒ duǒ hng lin ān z xi 

Wān wān qiū yu suǒ mei tu 

Png zhōng gān l chng bin sǎ

Shǒu ni yng zhi b j qiū 

Qiān ch q qi qiān ch yng 

Kǔ hǎi chng zuō d rn zhō

N M Pǔ Tu Shan Li L Sh Ji  

D C D Bēi Guān Sh Yīn P S ...

 ....Guān Yīn P S ....

 

Guan Yin Praise

Bodhisattva Guan Yin is wonderful past gratitude,

Pure and clear are her adornments, gained through practice ages long,

Sea-vast a red lotus flower fragrant rests beneath her foot,

Bay-curve of an autum moon is in the crescent of her brows,

Every where and constantly, sweet dew sprinkles from her vase,

In her hand, the willow branch, through the countless autumn,

Prayers depart a thousand hearts, in a thousand hearts she answers,

Sailing the sea of suffering, crossing people over.

Na Mo Greatly Kind and Compassionate Bodhisattva of The Crystal Land, Who Dwells on Potola Mountain and Observes The Sounds of The World.

 

 

Tán Qun Âm

Quan m Bồ Tt diệu nan th,

Thanh tịnh trang nghim luỹ kiếp tu,

Đo đo hồng lin an tc hạ

Loan loan thu nguyệt toả mi đầu

Bnh trung cam lồ  thường biến si

Thủ nội dương chi bất kế thu

Thin xứ sở cầu thin xứ ứng,

Khổ hải thường tc độ nhơn chu.

Nam Mô Phổ Ðà Sơn Lưu Ly Thế Giới

Ðại Từ Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ......

 

回向偈

願以此功德。

庄嚴佛淨土。

上報四重恩。

濟三途苦。

若有見聞者。

悉發菩提心。

盡此一報身。

同生極樂國。

 

Hu Xang J 

Yun yǐ cǐ gōng d  

Zhuāng yn F jng d

Shng bo s zhng ēn

Xa j sān t kǔ  

Ro yǒu jin wn zhě

Xī fa P T Xīn  

Jn cǐ yī bo shen  

Tng shēng J L Gu

 

Verse for Transferring the Merit
We vow that merit made from this deed will become,
Adornments for the Pure Lands of Buddhas,
Repaying the four kinds of kindness above,
And helping all beings in Three Paths below.
May those who have seen and heard what was done,
All make the great resolve for Bodhi,
And when our retribution is over let us go,
To rebirth in the Land of Ultimate Bliss.

 

Hồi Hướng

Nguyện dĩ thử cng đức

Trang nghim Phật Tịnh Độ

Thượng bo tứ trọng n

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tất pht Bồ Đề Tm

Tận thử nhất bo thn

Đồng sanh Cực Lạc Quốc.